Skip to main content
mouse

Reglement 2014

2014

1. CATEGORIËËN
(a)  De Nationale Staalprijs 2016 wordt uitgeschreven in vijf categorieën en heeft een (categorie-overstijgende) Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2014:
A • Utiliteitsbouw;
B • Industriebouw;
C • Woningbouw;
D • Infrastructuur;
E • Karakteristieke stalen bouwdelen.
(b)  Een ingezonden project kan slechts in één categorie deelnemen.
(c)  De inzender geeft aan in welke categorie het ingezonden project deelneemt. De jury is bevoegd het project in een andere categorie in te delen, wanneer de aard van het project daartoe aanleiding geeft; de inzender ontvangt hiervan bericht.

2. DEELNAME
(a)  Deelname staat open voor geheel of gedeeltelijk in staal uitgevoerde projecten in Nederland óf in het buitenland. Bij een buitenlands project zijn tenminste twee Nederllandse projectpartners betrokken (opdrachtgever, architect, constructeur, hoofdaannemer en/of staalconstructiebedrijf).
(b)  Het project is niet eerder ingezonden voor deelname aan een Nationale Staalprijs.
(c)  Deelnemende projecten zijn in 2012 of in 2013 opgeleverd of in gebruik genomen.
(d)  De coördinator van een ingezonden project is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en informeert de andere betrokken partijen over deelname aan de Nationale Staalprijs 2014.

3. INSCHRIJVING
(a)  Inschrijving geschiedt door het digitaal aanmelden en uploaden van het onder 3b gevraagde materiaal via www.nationalestaalprijs.nl. De inschrijving sluit op 1 mei 2014.
(b)  Van elk deelnemend project moet het volgende materiaal digitaal worden ingestuurd:
• Tekst. Beknopte omschrijving van het totale project en van het gebruik van staal.
• Tekeningen. Minimaal één (overzichts)tekening met plattegronden en doorsneden en minimaal twee verschillende detailtekeningen van de staalconstructie, geschikt voor publicatie in het vakblad Bouwen met Staal of in andere media.
• Afbeeldingen. Minimaal vier verschillende foto's van het project geschikt voor publicatie.
(c)  Bouwen met Staal kan de inschrijving weigeren wanneer de inschrijving of het ingestuurde materiaal niet aan de gestelde eisen voldoen. De coördinator van het ingezonden project ontvangt hiervan bericht.
(d)  Het ingestuurde materiaal wordt eigendom van Bouwen met Staal. Bij gebruik van foto's voor publiciteit over de Nationale Staalprijs vermeldt Bouwen met Staal de rechthebbende(n), zoals door de inzender is aangegeven.

4. BEOORDELING
(a)  De Nationale Staalprijs 2014 is een prijs voor het totale project (of bouwdeel), waarbij de jury het deelnemende project beoordeelt op:
– concept: ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit;
– context: inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen;
– methode: materiaalgebruik en productiemethode in ontwerp, uitvoering en detaillering;
– prestatie: belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden van hergebruik/recycling.
(b)  De jury kan in elk van de vijf categorieën projecten nomineren. Uit de genomineerde projecten kan de jury in elke categorie een Nationale Staalprijs 2014 toekennen en bovendien een categorie-overstijgende Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2014 selecteren.

(c) Criteria Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
– levensduurbestendigheid;
–materiaalgebruik (efficiëntie);
–energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik;
–mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier;
–innovaties op product-, concept- en bouwniveau.
(d)  De genomineerde projecten voor de Nationale Staalprijs 2016 worden uiterlijk in augustus 2016 bekend gemaakt. De coördinatoren en de contactpersonen van deze projecten, zoals aangegeven bij de inschrijving, ontvangen hiervan bericht.
(e)  De uitslag van de jury is bindend; hierover wordt niet gecorrespondeerd.

5. PRIJZEN
Voor de Nationale Staalprijs 2014 en de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2014 ontvangen opdrachtgever, architect, constructeur, hoofdaannemer en het staalconstructiebedrijf een stalen beeldje en een oorkonde.

6. UITSLAG
De uitslag van de jury wordt bekend gemaakt op de Nationale Staalbouwdag, die wordt gehouden in oktober 2014.

7. PUBLICITEIT
(a)  Bouwen met Staal maakt de genomineerde en winnende projecten aan de media bekend.
(b)  Op de Nationale Staalbouwdag 2014 wordt een presentatie vertoond, samengesteld uit het materiaal van de ingezonden projecten.
(c)  Alle deelnemende projecten worden gepresenteerd op de website www.nationalestaalprijs.nl.
(d)  De genomineerde projecten en de winnende projecten krijgen aandacht in de okotber-editie van het vakblad Bouwen met Staal.